Skip to main content

การเพาะเห็ดหลินจือ


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

แนะนำบทเรียน

ตอนที่ 1 การทำก้อนเชื้อเห็ดหลินจือ
ตอนที่ 2 การเปิดดอกเห็ดหลินจือและการดูแล
ตอนที่ 3 การเก็บเกี่ยว และการทำแห้ง
ตอนที่่ 4 บทสรุปและเคล็ดลับการเพาะเห็ดหลินจือ

รูปแบบการเรียน

เรียนรู้ด้วยตนเอง แบบออนไลน์ 100%

จัดทำโดย

Course Staff Image #1

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

www.eto.ku.ac.th
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336

Enroll