Skip to main content

การแปรรูปเห็ด (น้ำพริกนรกเห็ด)


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

แนะนำบทเรียน

ตอนที่ 1 เตรียมส่วนประกอบการทำน้ำพริก
ตอนที่ 2 วิธีการทำเนื้อพริกนรกเห็ด
ตอนที่ 3 วิธีการทำเครื่องปรุงรสน้ำพริกนรกเห็ด
ตอนที่ 4 บทสรุปและเคล็ดลับการทำน้ำพริกนรกเห็ด

รูปแบบการเรียน

เรียนรู้ด้วยตนเอง แบบออนไลน์ 100%

จัดทำโดย

Course Staff Image #1

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

www.eto.ku.ac.th
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336

Enroll