Skip to main content

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

เรียนรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการ กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร

ผลิตโดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

รูปแบบการเรียน

เรียนรู้ด้วยตนเอง แบบออนไลน์ 100%

วิทยากร

Course Staff Image #1

อ.สุวิท คำทองแก้ว

ที่ปรึกษาชมรมผู้เพาะเห็ดเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Course Staff Image #2

คุณพิทยา เจียมประเสริฐ

เจ้าของพิทยาฟาร์ม

ผู้ดำเนินรายการ

Course Staff Image #1

คุณนพสิทธิ์ ล่องจ้า

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
eatnol@ku.ac.th

  1. Course Number

    K01MR011
  2. Classes Start

    เข้าเรียนได้เลย ฟรี!
Enroll