Skip to main content

เตรียมคณิตศาสตร์พื้นฐาน (AP Introductory Mathematics)


Kasetsart University
Enrollment in this course is by invitation only

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายวิชานี้เป็นรายวิชาของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สนใจลงทะเบียนเรียนต้องดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่านั้น (ไม่สามารถดำเนินการได้จากหน้านี้โดยตรง)

คลิกที่นี่ เพื่อดำเนินการสมัครเรียน และศึกษารายละเอียด ปฏิทินการศึกษา และประกาศของโครงการฯ

01417001 เตรียมคณิตศาสตร์พื้นฐาน (AP Introductory Mathematics) X(x-x-x)

ฟังก์ชัน ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันกำลังสอง พหุนาม ฟังก์ชันพหุนาม ฟังก์ชันตรรกยะ ฟังก์ชันยกกำลัง ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง ฟังก์ชันลอการิทึม ภาคตัดกรวย ตรีโกณมิติ

Function, Linear Function, Quadratic Function, Polynomial, Polynomial Function, Rational Function, Power Function, Exponential Function, Logarithmic Function, Conic Section, Trigonometry

เงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน

ไม่มี

คณาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ฤดี สิริวรวิทย์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันย์ สุ่นยี่ขัน

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Course Staff Image #3

รองศาสตราจารย์นงนุช สุขวารี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Course Staff Image #4

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.วัชรพล พิมพ์เสริฐ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Course Staff Image #5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนา ศิริจารุอนันต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมรายวิชาแสดงสถานะว่า "ต้องได้รับการเชิญเท่านั้น"

ปัจจุบันเว็บ KULearn Powered by Open edX ยังไม่รองรับการตัดรับชำระเงินผ่านระบบได้โดยตรง ผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนจะต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนผ่าน เว็บไซต์ของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บเบราว์เซอร์ที่ควรเลือกเข้าใช้งานควรเป็นโปรแกรมใด

เว็บ KULearn Powered by Open edX ทำงานได้ดีกับเบราว์เซอร์ Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox หรือ Apple Safari เวอร์ชันล่าสุด

ดู รายชื่อเว็บเบราว์เซอร์ที่ได้รับการสนับสนุน สำหรับข้อมูลล่าสุด

ระยะเวลาในการเรียนมีระยะเวลาเท่าใด

จนถึงวันสอบไล่ของรายวิชานี้

ระยะเวลาในการเรียนมีระยะเวลาเท่าใด

การลงทะเบียนเรียนเพียงอย่างเดียว มีระยะเวลา 120 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

การลงทะเบียนเรียนแบบ เรียนพร้อมสอบวัดผล มีระยะเวลาจนถึงวันสอบไล่วันสุดท้ายของรอบนั้น ๆ