Skip to main content

Calculus I : Tutorial Class


Kasetsart-University

เป้าหมายของรายวิชานี้

ช่วยนิสิตได้เห็น ตัวอย่างแนวโจทย์ข้อสอบของปีก่อนๆหน้า และวิธีทำของโจทย์ สามารถทำโจทย์ในลักษณะคล้ายๆกันอีกได้ในอนาคตอันใกล้

Enroll