Skip to main content

General Botany


KasetsartUniversity

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา การจัดหมวดหมู่และวิวัฒนาการ การใช้ประโยชน์จากพืช

สิ่งที่ต้องรู้มาก่อน

ความรู้ชีววิทยาระดับมัธยมปลาย หรือ

Course Staff

Course Staff Image #1

ผศ. ดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์

ผู้สอน โครงสร้างพืช

Course Staff Image #2

อ. ดร.คณิณ รุ่งวัฒนา

ผู้สอน สรีรวิทยาของพืช

Course Staff Image #2

รศ. ดร.สรัญญา วัชโรทัย

ผู้สอน ความหลากหลายของพืช

Enroll