Skip to main content

การขยายพันธุ์เฟิร์นเพื่อการค้า


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

เรียนรู้การขยายพันธุ์เฟิร์นเพื่อการค้า กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลิตโดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
ร่วมกับ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รูปแบบการเรียน

เรียนรู้ด้วยตนเอง แบบออนไลน์ 100%

Enroll