Skip to main content

เทคนิคการติดตา ต่อกิ่ง และทาบกิ่งไม้ผลเพื่อการค้า


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

เรียนรู้เทคนิคการติดตา ต่อกิ่ง และทาบกิ่งไม้ผลเพื่อการค้า กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลิตโดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
ร่วมกับ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รูปแบบการเรียน

เรียนรู้ด้วยตนเอง แบบออนไลน์ 100%

Enroll