Skip to main content

โครงการอบรม / สัมมนา


OEA

หลักการและเหตุผล

หน้าที่ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ในการเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มพูนทักษะ ให้กับเหล่าคณาจารย์อยู่เป็นประจำ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นพร้อมซักถามจากปัญหาในการปฏิบัติงานจริง โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเพื่อให้หลักคิดในการปฏิบัติรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์สู่การปฏิบัติในระดับที่ดีขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบ

งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี สำนักบริหารการศึกษา

Enroll