Skip to main content

วิทยาศาสตร์การกีฬา


SportsScience
Enrollment is Closed

ความเป็นมาของหลักสูตร

ปัจจุบันนอกจากปัจัย 4 ที่ทุกคนคุ้นหู ในปัจจุบันนั้นพบว่านอกจากปัจจุย 4 แล้วยังอีก 1 ปัจจัยที่มีผลต่อชีวิตประจำวันของเรานั้นก็คือ เทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ที่ทุกวันนี้ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ขาดไม่ได้เลย แม้กระทั้งการเรียนการสอน การทำงานในทุกหลากหลายอาชีพก็ต้องมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จในเรื่องนั้น

สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา ก็เป็นอีก 1 หลักสูตรที่ปัจจุบันนั้นได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ แม้กระทั้งการจบออกไปแล้วเข้าสู้ชีวิตการทำงานของนิสิตก็ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงาน จึงทำให้เกิดการดำเนินการจัดทำหลักสูตรเพื่อสำหรับให้นิสิตได้เข้ามาศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

คุณสมบัติของผู้ที่สนใจ

เป็นผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต